Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Etelä-Tyrvään Erämiehet RY:n Metsästyssäännöt
Hyväksytty kesäkokouksessa 5.8.2018

1. Yleistä

Metsästysseuran hallitsemilla metsästysalueilla harjoitetaan metsästystä metsästysseuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, metsästysseuran yleisten kokousten sekä hallituksen päätösten mukaisesti. Jokainen metsästäjä on velvollinen noudattamaan myös metsästyksestä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti hyvää metsästystapaa.

Kaadettavaksi anottavien hirvieläinten lukumäärä sopeutetaan alueen hirvieläinkannan vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.

2. Metsästysalueet, yhteisluvat, yhteistoiminta maanomistajien kanssa

Metsästysmaiden vuokrauksesta ja maaluettelon ylläpidosta vastaa metsästysseuran hallitus.

Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa karttaa, joka löytyy OmaRiista -palvelusta. Metsästäjän pitää varmistua siitä, että passipaikka on laillinen.

Seuran osallistumisesta yhteisiin kaatolupiin muiden seurojen kanssa päätetään vuosittain seuran talvikokouksessa (esimerkiksi hirvieläimet, suurpedot, majava).

Yhteisluvalla metsästävien osapuolten välille voidaan tarvittaessa tehdä kirjallinen yhteistoimintasopimus.

Jokainen metsästäjä käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti maanomistajia ja muita sivullisia kohtaan. Esittäydytään, kerrotaan mitä ollaan metsästämässä ja mihin ollaan menossa jne...

Vältetään turhaa pienten teiden ja piha-alueiden käyttöä varsinkin teiden ollessa pehmeitä.

Ajoneuvolla ei missään nimessä saa ajaa pellolle/niitylle/polulle ilman maanomistajan lupaa. Pitää olla tiedossa onko lupa voimassa (jos on kysynyt luvan viime vuonna, niin se ei automaattisesti ole voimassa jatkuvasti jne).

Viljan ollessa puimatta pitää varoa pelloilla metsästämistä ja viljan sotkemista.

Muistetaan, että riistan ruokkimiselle (nuolukivelle), rakennettaville ja siirrettäville kyttäyspaikoille ja riistakameroiden sijoituksille tarvitaan aina maanomistajan lupa.

3. Pienriistan metsästys

Vieraita pienriistan metsästykseen otetaan vieraskorttimaksulla. Seuran jäsenen on oltava vieraan mukana metsästyksessä.

Pienpetometsästykseen voidaan ottaa vieraita maksutta. Maksimissaan 3 kerrallaan.

4. Hirvieläinjahdit

Metsästyksenjohtajan toimenkuva

o Metsästettäessä hirvieläimiä seuruejahtina metsästystä johtaa talvikokouksessa vali-

tut metsästyksenjohtajat (varsinainen tai apulais-)
o Metsästyksenjohtajat vastaavat jahdin johtamiseen liittyvistä asioista, kuten

lupien käytöstä

metsästystavasta (ajo-, koira- yms)

paikasta ja passilinjojen sijainnista

metsästettävistä eläimistä (hirvi/peura, vasa, uros, naaras, piikkirajoitukset yms)
turvallisuuskulttuurin edistämisestä

haavakkotilanteiden hoidosta

saaliin käsittelystä

jahtiin liittyvästä tiedotuksesta


Osallistumisoikeus hirvieläinjahteihin

o osallistumisoikeus on kaikilla seuran jäsenillä, jotka ovat suorittaneet seuran jäsenmaksun, riistanhoitomaksun ja joilla on voimassa oleva, aseenmukainen ampumakoesuoritus
o Riittävä ampumataito saavutetaan riittävällä ampumaharjoittelulla, joka on jokaisen

vastuullisen metsästäjän velvollisuus

Ilmoittautuminen hirvieläinjahteihin

o Hirvieläinjahteihin ilmoittaudutaan viimeistään kesäkokouksessa metsästyksenjohtajalle

Maksut

o Jokainen aloittava hirvieläinjahtiin osallistuva suorittaa kertaalleen lahtivajan käyttömaksut (50€ peurajahti + 50€ hirvijahti) o Lupamaksut kerätään ennen jahdin aloitusta

Lahtivajan käyttö

o Kaikki kaadetut hirvet ja peurat käsitellään lahtivajalla, jossa myös tarkastus suoritetaan. Myös kauriit saa käsitellä lahtivajalla. Lahtivaja ei ole käytettävissä kaurispukkien metsästysaikana touko-kesäkuussa.
o Jokaisen lahtivajan käyttäjän velvollisuus on siivota jälkensä
o Puutteet ja korjaukset ilmoitetaan lahtivajan huoltovastaavalle
o Älä koske kylmiön tai lattialämmityksen säätimiin.

Metsästystavat

o Kyttäysmetsästyksessä väijypaikka merkitään etukäteen metsästyksenjohtajan ilmoittamalla tavalla
o Ajometsästys seuruejahtina edellyttää, että metsästyksessä on mukana seuran ko-

kouksessa valittu metsästyksenjohtaja

Turvallisuus, vaatetus, käytänteet

o Käytettävät patruunat MA §16 mukaiset ja vaatteet MA §22 mukaiset
o Lataa ase vasta passipaikalla ja pois lähtiessä suorita ns tyhjä laukaus aseen piipun osoittaessa maahan.
o Jahdissa alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty. Koskee jahtia, lahtivajaa, siivousta ja lihan paloittelua.
o Passissa on tiedettävä turvalliset ampumasektorit.

Saaliin käsittely

o Saaliin käsittelyssä kunnioitetaan saaliiksi saatua eläintä
o Ampuja pistää saaliiksi saadun eläimen välittömästi kaadon jälkeen
o Ampuja vastaa siitä, että suolistaminen tapahtuu mahdollisimman pian ampumisen jälkeen. Jos jahti jatkuu välittömästi ampumisen jälkeen seuruemetsästyksessä, am- puja kysyy luvan suolistamiselle metsästyksenjohtajalta.
o Pyritään siihen, että mahoja, suolia yms roippeita ei jätetä näkyville paikoille (pelloille, tien varteen jne)
o Metsästyksenjohtajat ohjeistavat lihanjaosta, lihapussien viennistä maanomistajille, yleisistä lahtivajan siivouksista, nahkojen käsittelystä jne. Jokaisen metsästäjän pitää osallistua näihin yhteisiin voimanponnistuksiin.
o Jokaisen metsästäjän velvollisuus on osallistua saaliin kuljettamiseen lahtivajalle oman osaamisensa ja jaksamisensa puitteissa.

Kaatoilmoitukset

o Hirven suulliset kaatoilmoitukset seuruejahdissa (ja lisäksi kaikki ammutut laukaukset) jahdin aikana kerrotaan välittömästi VHF- tai matkapuhelimella metsästyksenjohtajalle.
o Kaatoilmoitukset tehdään kirjallisesti Omariista- palveluun kahden vuorokauden aikana (peura ja kauris). Metsästyksenjohtaja tekee saalisilmoituksen hirven kohdalla Omariista –palveluun.
o Jokainen peura käsitellään lahtivajalla. Laita ruhon nimilappuun nimesi, peuran paino ja ampumapäivän (tai jos ammuit jollekin toiselle peuran niin myös hänen nimensä).
o Jos ammuit peuran, joka ei sopinut omaan lupaasi, niin ilmoita siitä välittömästi metsästyksen johtajalle.

Haavoittunut hirvieläin (jos laukauksen jälkeen eläintä ei löydy, niin sitä on kohdeltava haavoittuneena eläimenä)

o Ampujan tulee aina seurata tarkkaan eläimen käyttäytyminen siihen ammutun laukauksen jälkeen.
o Mikäli eläin ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle seuruejahdissa, tämän tulee Ilmoittaa ennakolta sovitulla tavalla tilanteesta metsästyksenjohtajalle. Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirvieläimen jälkiä, ne merkiten ja sotkematta, enintään 150 metriä. Ammutun hirvieläimen jäljille lähteminen seuruejahdissa on aina ilmoitettava naapuripasseille.
o Merkitse tarkoin ja selvästi oma paikkasi laukaisuhetkellä ja myös hirven/peuran sijainti ampumishetkellä o Kyttäysjahdissa paikalle on hankittava etsintäapua ja jos mahdollista, niin aina jälkikoira, jos hirveä/peuraa ei laukauksen jälkeen löydetä. Hirvijahdissa tässä tapauksessa myös ilmoitus välittömästi metsästyk- senjohtajalle. Peurajahdissa ohilaukauksista ja löytymättömistä peuroista on ilmoitettava vuorokauden sisällä metsästyksen johtajalle.

Koirien käyttö metsästyksessä

o Koirien käyttö metsästyksessä on suositeltavaa ja myös koirien harjoittamiselle ennen jahtia on annettava riittävästi mahdollisuuksia.
o Koiria pitää kohdella asiallisesti ja koiranomistajan pitää tuntea koiran pitoon liittyvä lainsäädäntö Järjestyslaki (27.6.2003/612), Metsästyslaki (615/1993), Eläinsuojelulaki (247/1996) ja Rikoslaki (39/1889) , yhteenvedot kyseisistä lainkohdista löytyy https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiriin-liittyva-lainsaadanto
o Koirajahdissa pitää koiran sijainti olla selvillä ennen laukasta. Ei saa ampua, jos koira on saaliin takana tai joudutaan ampumaan koiran yli. Äänenvaimentimen käyttö aseessa on suositeltavaa, koska tällöin koiran kuulo säästyy vahingoilta paremmin.
o Jos koira jää saaliiksi saadun eläimen läheisyyteen ampumisen jälkeen, koira pitää saada kytkettyä ennen mahdollisen armonlaukauksen ampumista.
o Jokaisella metsästäjällä pitää olla mukanaan naru, jolla koiran saa kytkettyä.
o Jokaisen jahtiin osallistuvan metsästäjän velvollisuus on auttaa oman osaamisensa/jaksamisensa puitteissa koiranohjaajaa koiran käyttöön liittyvissä asioissa (koi- ran kiinniotto, koiran kuljettaminen jahdin aikana ...)

Jahtivieraille on oma erillinen ohjeensa (EteläTyrvää_vieraat_jahdissa.pdf)

5. Suurpetojahdit

Suurpetohavainnot ilmoitetaan Sastamalan RHY:n suurpetoyhdyshenkilöille

Osallistumisesta suurpetojahteihin päätetään seuran yleisissä kokouksissa

6. Villisika

Jälkihavainnot villisioista tehdään hirvieläinten metsästyksenjohtajalle, joka kutsuu tarvitta- essa jahdin kokoon (seuruejahti). 

©2019 Etelä-Tyrvään Erämiehet ry - suntuubi.com